Produženi boravak

Ciljevi programa rada i organizacije slobodnog vremena u Produženom boravku:

 • omogućiti učeniku život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno uticati na razvoj učenikove cjelokupne ličnosti
 • omogućiti razvoj učenika kao socijalnog bića

Specifični ciljevi:

 • potpun i harmoničan razvoj učenika
 • važnost isticanja individualnih različitosti
 • nastoji se omogućiti razvoj svih potencijala učenika
 • koristiti mnogobrojne pristupe učenju, osposobiti učenike za samostalno učenje
 • razvijanje i njegovanje pismenosti (jezička i matematička)
 • razvoj kreativnosti, sposobnosti rješavanja problema
 • pluralizam, poštovanje različitosti i važnosti tolerancije
 • briga o učenicima s posebnim potrebama
 • olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja

Ključna područja razvoja u produženom boravku:

 • emotivni, kongitivni, socijalni  i psihološki razvoj
 • socijalizacija i komunikacija
 • razvoj komunikacijskih kompetencija
 • utemeljenje osnova matematičke, logičke i naučno-tehonološke pismenosti
 • kulturno-umjetničko područje razvoja
 • igra, sport i rekreacija
 • aktivnocti prema odabiru škole

Organizacija vremena i prostora:

Realizacija sadržaja produženog boravka zahtjeva fleksibilniju oraganizaciju vremena i prostora i to:

 • Pravilan raspored zajedničkih aktivnosti-neglasak je na izboru učenika
 • Planiranje rada u grupama, parovima i individualni rad
 • Strukturiranje prostora tako da on bude podsticajna sredina za učenike
 • Oslobađanje od ustaljenih, šabloniziranih oblika i načina rada
 • Angažovanje roditelja u opremanju prostora

Korištenje stručne literature olakšava proces izbora dječijih aktivnosti:

 • Psihološko-pedagoška i metodička literatura
 • Enciklopedije za učenike
 • Knjige iz oblasti nauke, kulture, umjetnosti i sporta
 • Zbirke proze i poezije
 • Zbirke zagonetki, dječijih igara… itd.

Raspored aktivnosti u produženom boravku

Ovaj raspored predviđa strukturu aktivnosti, rada i igre za svaki dan.
Raspored osigurava i učvršćuje navike koje djeca stiču i pomoću kojih se osjećaju opušteno. Raspored treba da je fleksibilan, da bi mogao da udovolji posebnim događajima kao što su izleti, posjete, itd., te da odražava raspoloženje grupe.

Ručak za učenike

U produženom boravku učenici imaju organizovan ručak. Prehrani i higijeni za vrijeme jela neophodno je posvetiti posebnu pažnju. Izrada jelovnika mora da prati zadatke zdrave prehrane. Zadatak nastavnika-voditelja produženog boravka je da razgovara sa učenicima o navikama u ishrani, o tome koja je hrana zdrava za njihov razvoj i o sticanju socijalnih i kulturnih navika.

Kultura ponašanja u dijelu koji se odnosi na ručak za učenike, zadatak je na koje učitelj-voditelj produženog boravka svakodnevno usmjerava učenike:

 • Učenici u skladu sa pravilima i organizirano odlazi u prostor predviđen za ručak i užinu u produženom boravku
 • Kulturna upotreba pribora za jelo
 • Učenici sjede na svojim mjestima dok svi ne završe sa jelom
 • Moguća ispomoć učenika u kuhinji u spremanju stolova
 • Učenici se organizirano i tiho vraćaju u učionicu
 • Omogućiti da to za učenike budu ugodni trenuci opuštanja. Voditelj produženog boravka treba da radi na izgradnji takve atmosfere, sjedeći i jedući zajedno sa djecom i uključujući se sa njima u razgovor.

Neumjereni čas

Organizovanje različitih aktivnosti: igra, zabava, razonoda.
Ako učenici izlaze u školsko dvorište, to čine tiho i u koloni, zajedno sa voditeljem produženog boravka.

Voditelj produženog boravka ih usmjerava na pozitivne aktivnosti:

 • Da nauče prihvatiti poraz
 • Da budu usmjereni ka prijateljskim odnosima
 • Pozivanje na upotrebu kulturnih izraza u komunikaciji sa drugima
 • Smanjenje agresivnosti. Podsticanje na samoorganizovanje i zajedničke igre

Ako djeca ostaju u učionici moguće su aktivnosti:

 • Igra, razgovor, crtanje, slikanje..
 • Aktivnosti u kojima sudjeluju svi
 • Gledanje TV-a
 • Usvajanje kulturnih načina ponašanja

Prateće aktivnosti koje se mogu realizirati kao neusmjereni čas:
Prateće aktivnosti se realizuju u periodu slobodnog vremena.

Prateće aktivnosti su tematski podjeljene u pet grupa:

 • Mala škola velikih stvari
 • Olovka piše srcem
 • Šaram-stvaram
 • Pjevam, plešem, glumim
 • Igra bez granica

Mala škola velikih stvari je oblast koja obuhvata učenje o socijalnim i kulturnim tekovinama, o ekologiji i ekosistemu naše planete. Uči se o poželjnim i nepoželjnim oblicima ponašanja, o odnosima sa sobom i okruženjem, o načinima komunikacije, o tradiciji i modernizaciji, o obavezama koje imamo i posljedicama neodgovornog ponašanja.

Olovka piše srcem je oblast koja ima za cilj da pomogne učeniku da savlada teme propisane školskim planom i programom, al i da proširi njegovo literarno znanje. Kroz ovu aktivnost učenici će razviti sposobnost govornog izražaja, komunikacijske sposobnosti, razvijati sposobnost za emocionalni doživljaj i razumjevanje književnog izražaja, učenje novih termina (bogaćenje riječnika)
Šaram-stvaram je oblast likovno-vajarske sekcije. Uz pomoć oblika i boja dolazimo do umjetničkog izražaja.

Pjevam, plešem, glumim je muzička-dramska sekcija. Ritam, pokret, zvuk, glas su elementi koje će djeca koristiti u malim muzičkim i dramskim radionicama.

Igra bez granica uzrasne i igre koje doprinose motoričkom razvoju, elementarne igre, igre koje doprinose razvoju drugarstva i poboljšanju komunikacije.

Napomena: u rasporedu pratećih aktivnosti pominju se video projekcije i prezentacije. Sadržaj ovih projekcija i prezentacija usaglašen je sa odgojno-obrazovnim principima.


RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI

ODDOAKTIVNOST
7:30Dolazak djece u prostorije produženog boravka
7:308:15Usmjereni čas
8:159:45Samostalan rad
9:4510:00Užina
10:0010:45Neusmjereni čas
10:4510:55Odlazak djece u učionice
12:0013:00Ručak
10:5514:20Nastava (zavisno od termina učenika koji borave u produženom boravku)
14:2014:30Dolazak djece u prostorije produženog boravka
14:3015:30Neusmjereni čas
16:0016:30Odlazak kući