Na 180. sjednici održanoj 14.7.2022.godine, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je utvrdila Prednacrt Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu. S ciljem rasterećenja porodičnih troškova za nabavku školskih udžbenika, Vlada je usvojila Zaključak da će, nakon dodatnih konsultacija sa jedinicama lokalne samouprave, a cijeneći njihove postojeće odluke po ovom pitanju, na narednoj sjednici donijeti konačnu odluku o modelu osiguranja besplatnih udžbenika za sve učenike u HNK uzrasta od 1. (prvog) do 5. (petog) razreda osnovne škole. Naše općine i Gradovi su već provodile određene aktivnosti u programu nabavke i distribucije besplatnih udžbenika za učenike prvog razreda a Vlada HNK će obezbjediti udžbenike za učenike od drugog do petog razreda osnovne škole.